Za kulturne politike - politika kulture

Radna grupa Za kulturne politike – politika kulture (formirana jula 2009. godine) okuplja umetnike/ce, umetnička udruženja, radnike/ce u kulturi i neprofitni sektor (udruženja građana) iz Novog Sada i drugih centara u Vojvodini.

Zajednička im je reakcija na izostanak kulturne politike Novog Sada i Pokrajine koju karakteriše:
Nedefisanost i odsustvo dugoročnog planiranja,
Netransparentnost u radu i korišćenju javnih sredstava,
Nejasni kriteriji u raspodeli budžetskih sredstava za kulturu koji su doveli do devastacije kulturne produkcije i razmene, na štetu građana,
Nestajanje savremene umetničke scene i kulturne infrastrukture koji su praćeni monopolizacijom kulture (sa pojavom 'kamaraderije' i korupcije) i bogaćenjem privatnih komercijalnih firmi i pojedinaca na račun države i na štetu građana i kvaliteta kulturnog života.
Cilj Radne grupe Za kulturne politike – politika kulture je da kroz otvoreni dijalog, razmenu mišljenja i kritiku doprinese izgradnji efikasnijih i transparentnih modela kulturnih politika na dobrobit građana. U tom cilju aktivnosti Radne grupe su usmerene ka:

  • organizovanju javnih tribina i diskusija na teme u vezi sa kulturim politikama i njihovim sprovođenjem u Pokrajini, regionu i zemljama Evropske Unije;
  • organizovanju predavanja i seminara na kojima će u razgovoru sa građanima i građankama učestvovati iskusni organizatori i funkcioneri (evropskih gradskih Uprava, muzičkih festivala, nezavisni istraživači, itd.);
  • sprovođenju konkretnih akcija u animiranju građana/građanki i medija;
  • istraživačkom radu u iznošenju činjenica u vezi sa aktivnošću gradske i pokrajinske Uprave za kulturu i drugih aktivnosti vezanih za transparentnost rada, a važnih za građane/građanke;
  • obaveštavanju javnosti i medija o svim aktivnostima Radne grupe kako bi se postigla zajednička suma znanja o kulturi u gradu.

Jedan od osnovnih oblika promocije našeg rada i komunikacije sa građanima i medijima je veb portal 'za kulturne politike - politika kulture' www.zakulturnepolitike.net na kom je prezentovana arhiva sa celokupnom dokumentacijom dosadašnjih medijskih istupa u vezi sa aktuelnim stanjem u kulturi.