MART 2010: ŠTA IMA NOVO u NOVOM SADU?

Umetnička i kulturna udruženja, umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istraživači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada okupili su se juna 2009. godine oko zajedničke platforme Za kulturne politike - politika kulture (ZKP) nezadovoljni nemarom i nezainteresovanošću gradske uprave za njihov rad. Neposredan povod za konsolidovanje nezavisne kulturne i umetničke scene bila je neumesna izjava gradonačelnika koja je poravnila i obezvredila njihovu delatnost, smatrajući je nebitnom za formiranje kulturnog identiteta grada.

Prošlo je deset meseci od prvog obraćanja javnosti. Ušli smo u 2010. godinu, a ne vidi se da su učinjeni bilo kakvi koraci  u pravcu eliminisanja nedostataka na koje smo ukazivali. Položaj nezavisnih kulturnih institucija i samostalnih umetnika u Novom Sadu je sve neizvesniji, kao sto je i neravnopravnost, štaviše privilegovanost nekih subjekata na kulturnoj sceni sve vidljivija.

Upozoravamo da je produkcija kulture u Novom Sadu, kao i mogućnost umetnika da u ravnopravnoj konkurenciji predstave svoje projekte i za njih dobiju adekvatnu materijanu podršku u drastičnom opadanju.

Po mnogim analizama, kvalitetna i inovatna kulturna produkcija, po kojoj je Novi Sad nekad bivao prepoznavan, trenutno se nalazi na najnižoj tačci u poslednjih dvadeset godina.

Usled pritiska  javnosti,  septembra 2009. godine usledio je poziv na razgovor u Gradskoj kući.Tada je Radna grupa ZKP predložila metode kojima bi postojeći problemi na kulturnoj sceni artikulisali, što je i prvi korak u pravcu njihovog rešavanja:

a) Precizne analize prakse svih delatnika u kulturu, uključujući i Gradsku upravu za kulturu.
b) Definisanje problema i potreba sa kojima se kulturna delatnost u Novom Sadu suočava.

Kao urgentne teme za razgovor predložena su sledeća nerešena pitanja:

- Formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u gradu
- Transparentnost i javnost u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava
- Učešće građana u procesima donošenja odluka

Tada je Radnoj grupi predočeno, pre svega od strane gospodina Kopicla, da je Gradska uprava svesna svih ovih problema, da radi na njihovom rešavanju te da će se vrlo brzo, najkasnije u roku od tri meseca pred umetnicima i građanima naći predlog dokumenta koji precizno formuliše kulturne strategije Grada i daje odgovor na sva pitanja koja smo izneli prilikom susreta 24. septembra 2009. godine u Gradskoj kući.

GDE JE ZATURENO OVO OBEĆANJE DATO U SEPTEMBRU 2009. U 
GRADSKOJ KUĆI?

Smatramo da su za nezavidno stanje u kulturnom životu grada odgovorni oni koji su na sebe preuzeli obavezu da upravljaju gradom u svim segmentima njegovog života, a pre svega oni čija  je nadležnost kultura.To su gradonačenlnik Igor Pavličić, njegov savetnik Vladimir Kopicl i član gradskog veća zadužen za kulturu Andrej Bursać.

Model javnog govora za koji su se oni trenutno opredelili ne daje nadu da je to put koji je utemeljen na ravnopravnim principima, na dijalogu i savremenim modelima demokratskog upravljanja.

Stav gospodina Pavličića o nezavisnoj kulturnoj i umetničkoj sceni svodi se na dve kratke, festivalski vehementne izjave kojima je obuhvatio celokupan gradski kulturni život i jasno odredio njegove prioritete. Budući da on te reči nije povukao, niti ih javno opovrgao, verujemo da on još uvek stoji iza tog svog stava te da taj stav, s druge strane, umnogome opisuje kulturnu politiku za koju se zalaže. Kako su posledice ovakvog opredeljenja ogledaju u neuređenoj i umnogome devastiranoj slici kulturnog života u gradu, asocijacije i pojedinci koji podržavajju zajedničku platformu Za kulturne politike - politika kulture još uvek očekuju da se on po tom pitanju izjasni.

Na drugom mestu, gospodin Kopicl, aktuelni savetnik gradonačelnika je i sam godinama bio relevantan akter na nezavisnoj umetničkoj sceni grada i stoga više nego bilo ko drugi upućen u način njenog rada i probleme sa kojima se suočava. Stoga je nedostatak sluha i interesa upravo za segment kulturnog života iz koga je i sam potekao upravo u njegovom slučaju najmanje prihvatljiv. Činjenica da se sa formulisanjem jasne strategije gradske kulturne politike toliko okleva, nameće pitanje o iskrenosti njegovo angažmana na tom polju.

Konačno tu je po preuzetoj ulozi najistaknutiji eksponent gradske kulturne politike, član Gradskog veća zadužen za kulturu, gospodin Andrej Bursać. Umesto da obavlja svoju dužnost čija je jedna od osnovnih misija regulisanje sektora kulture Grada, gospodin Andrej Bursać nije pokazao čak ni očekivani nivo zainteresovanosti da se bavi preuzetim poslom, a pri tome je zadržao svoje profesionalne obaveze koje je obavljao i pre stupanja na ovu dužnost, što jasno ukazuje na izvestan oblik sukoba interesa.

Sve je to doprinelo činjenici da je stanje u kulturi grada kritično, da su mnoge organizacije morale da prekinu svoj rad i aktivnosti, te da su mnogi mladi novosadski umetnici/ce odlučili da napuste Grad. Inicijativa ZKP smatra da se ovo stanje ne može izmeniti prenebregavanjem i zatvaranjem očiju, nego upravo direktnim suočavanjem sa problemima, njihovim lociranjem te javnom i otvorenom raspravom o mogućnostima, metodama i putevima njihovog rešavanja.

Otud Radna grupa ZKP i javnost očekuju da se što pre odgovori na postavljena pitanja, čime bi se, s jedne strane, jasno demonstrirao demokratski kapacitet sadašnje uprave Grada, i s druge, uvažila ravnopravnost svih strana u dijalogu.
Radna grupa
“Za kulturne politike – politika kulture”
umetnici/ce, umetnička udruženja, radnici/ce u kulturi i neprofitni sektor
[email protected]

(pismo je poslato: Članu Gradskog veća zaduženom za kulturu - Andreju Bursaću, gradonačelniku, predsedniku skupštine, Savetu za kulturu i medijima)